Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Privacyverklaring

Privacyverklaring crefi vzw (Jonge helden)

Crefi vzw (Jonge Helden) hecht veel waarde aan het beschermen van jouw persoonsgegevens en het bewaken van jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe deze verwerkt worden.

Crefi vzw (Jonge Helden)  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[1]. Daarom zullen wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • je verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • jouw toestemming vragen als we deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • de passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Algemeen

Crefi vzw (Jonge Helden)  is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in het algemeen, vragen hieromtrent hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Crefi         vzw
Merknaam Jonge Helden

Vital Decosterstraat 84

3000 Leuven

info@jongehelden.be

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Crefi vzw (Jonge Helden) verwerkt voor volgende doeleinden en wettelijke gronden:

 • om deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door Crefi vzw  (Jonge Helden)  (uitvoering overeenkomst);
 • om jou voor, tijdens en na activiteiten te kunnen contacteren (uitvoering overeenkomst);
 • om beeldmateriaal te gebruiken op sociale media, drukwerk, op de website,… (toestemming van betrokkene);
 • om kwaliteitsvolle activiteiten te kunnen organiseren (uitvoering overeenkomst).

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of Gsm-nummer, e‑mailadres;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum en/of leeftijd;
 • medische gegevens: dieet, inentingen, medicatie, bijzondere aandachtspunten bij de sociale omgang, bij sporten, hygiëne of beperkingen;
 • rekeningnummer en/of andere financiële bijzonderheden;
 • beeldmateriaal.              

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Derde partijen

De gegevens die jij aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (hosting) en IT-infrastructuur;
 • het delen van gegevens met de overheid opdat deelnemers aan geattesteerde kadervorming een attest in het jeugdwerk kunnen bekomen;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven

Nooit zullen wij persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en/of waarmee we de nodige afspraken gemaakt hebben teneinde de beveiliging van jouw persoonsgegevens te verzekeren.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) zullen wij enkel en alleen verwerken indien daarvoor toestemming gegeven is door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen door Crefi vzw (Jonge Helden)  niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op basis van wettelijke bepalingen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te bescherming tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking. Meer bepaald zijn onder andere volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze interne systemen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage en correctie of verwijdering van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Verder heb je het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Ten slotte heb je steeds het recht de toestemming met betrekking tot het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van de toestemming.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, vragen we je hierover meteen contact met ons op te nemen via info@jongehelden.be.

Daarenboven heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

Crefi vzw (Jonge Helden)  kan deze privacyverklaring aanpassen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.


[1]  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)